Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce

herbgminy
Herb Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce

Herb Gminy

Rada Gminy w dniu 29. stycznia 2002 r.  podjęła uchwały w sprawie przyjęcia herbu, flagi i pieczęci gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.
Tarcza późnogotycka typu hiszpańskiego. W błękitnym polu tarczy dwa złote skrzyżowane berła, nad nimi pół lilii heraldycznej srebrnej ze złotym pierścieniem. Błękitna barwa pola tarczy nawiązuje do kościelnej własności większości miejscowości wchodzących w skład Gminy a także barwę tarczy herbowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, którego niektórzy rektorzy i profesorowie byli każdorazowo proboszczami, a tym samym beneficjentami części Igołomi przez kilka stuleci. Wizerunek herbu Uniwersytetu Jagiellońskiego znajduje się w kościele parafialnym w Igołomi. Pół lilii (połowa herbu Gozdawa) występuje na pieczęciach biskupich jako właścicieli Miasta Wawrzeńczyce. Godło to, występowało na tarczy, którą był zdobiony ołtarz kaplicy cechowej św. Kryspinów w kościele parafialnym Wawrzeńczyc. Kaplica i ołtarz uległ zniszczeniu w wyniku ostrzału artyleryjskiego w  czasie I wojny światowej. Dokładny opis ołtarza i herbu znajduje się w pracy ks. Jana Wiśniewskiego „Dekanat Miechowski”, Radom 1913. Występujące w herbie barwy symbolizują: srebrny wolność i niewinność, a złoty dostojeństwo, ciepło, światło i bogactwo tych ziem

W wyniku poszukiwań archiwalno-historycznych dotyczących herbu  ustalono:
1. Zwierzyniecki klasztor Sióstr Norbertanek używał herbu: w polu czerwonym, srebrny gryf w prawo. Jest to herb fundatora – Jaksy Gryfity. Opisany herb jest odniesieniem do Pobiednika Wielkiego, Pobiednika Małego i Zofipola (Igołomi Małej).
2. Herbem Czewoja (Lzawa) pieczętował się fundator (z roku 1325) kościoła w Igołomi Stanisław i Jan z Boturzyna. Herb: w polu błękitnym dwie podkowy srebrne w pas czołem do siebie, między nimi krzyż (miecz) srebrny.
3. Herb Odrowąż był rodowym znakiem biskupa Iwo Odrowąża fundatora kościoła w Wawrzeńczycach w roku 1223. W polu czerwonym srebrna strzała na srebrnej zawiasie kotłowej rozwartej takaż rogacina w słup. Herbem Odrowąż posługuje się również klasztor cystersów w Mogile, którego fundatorem był również Iwo Odrowąż.
4. Herb Korab był rodowym znakiem biskupa Zadzika z I poł. XVII wieku, którego wizerunek znajduje się przy wejściu północnym w Wawrzeńczycach. Herb w polu czerwonym złoty korab, z srebrną kolumną i złotą koroną na niej.
5. Kościół (i plebańska część Igołomi) jako beneficjum profesury Akademii Krakowskiej (Uniwersytetu Jagiellońskiego),  ściślej kustodii św. Floriana z Kleparza, której beneficjentem był każdorazowy rektor tejże Akademii, używała herbu Uniwersytetu Jagiellońskiego;  polu błękitnym dwa złote skrzyżowane berła i takaż korona nad nimi.
6. Właścicielkami Tropiszowa były siostry benedyktynki ze Staniątek. Herbem klasztoru jest w polu błękitnymi srebrny gryf w prawo. Jest to herb fundatora klasztoru – Jaksy Gryfity. Jako odniesienie do wielowiekowego związku Tropiszowa z tym klasztorem.
7. Herb Kapituły Krakowskiej:  w polu błękitnym trzy korony złote w rozstrój. Nawiązanie do wielowiekowej przynależności Wawrzeńczyc, Wygnanowa i Żydowa do dóbr biskupich.
8. W kościele w Wawrzeńczycach był w ołtarzu kaplicy śś. Kryspinów (patrona cechu szewskiego) herb (prawdopodobnie miejski) pół Gozdawy: w polu błękitnym pół lilii srebrnej. Jest to domniemany herb miasta Wawrzeńczyce, ale z całą pewnością – cechu szewskiego Wawrzeńczyc.
9. Również w kościele w Wawrzeńczycach nad bocznym wejściem znajduje się herb Nieczuja (z XV lub początku XVI wieku): w polu czerwonym ostrzew złota z trzema sękami w prawo i dwoma w lewo. Wiadomo, że herbem tym pieczętowali się Ślascy, przez pewien czas właściciele Dobranowic, Poborowic i Rudna Górnego.
10. Po lewej stronie ołtarza kościoła w Wawrzeńczycach znajduje się herb Nowina w polu błękitnym srebrna kotwa, nad nią złoty krzyż.
11. Na chrzcielnicy w kościele w Igołomi znajduje się herb Przyjaciel: w polu błękitnym, na złotej misie czerwone serce przebite srebrną strzałą w prawo skos.
12. Zarówno Wodziccy, jak i Morstinowie gospodarze pałacu w Igołomi używali herbu Leliwa: w polu błękitnym złoty półksiężyc rogami do góry, nad nim złota sześciopromienna gwiazda.
13. Na terenie gminy w przeszłości mieli swoje rodowe gniazda przedstawiciele rodu rycerskiego Stary Koń .

flagagminy
Flaga Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce

Flaga Gminy

Flagą jest prostokątny płat o proporcjach 5 : 8, dzielony w pas w proporcjach 4 : 1,w barwach: żółtej i błękitnej; pośrodku szerokiego pasa herb gminy. Występujące na fladze podstawowe barwy wywodzą się od barw herbu gminnego. Błękit symbolizuje Matkę Bożą, władzę duchowną (większość wiosek należała do biskupa krakowskiego i zakonów: zwierzynieckich, norbertanek, staniąckich benedyktynek, tynieckich i sieciechowskich benedyktynów oraz mogilskich cystersów), a ponadto błękitne niebo nad Gminą Igołomia-Wawrzeńczyce przywiązanie do wiary katolickiej, prawdy, lojalności, wierności i stałości. Żółty symbolizuje Boski Majestat, słońce, łany zbóż, a także wspaniałomyślność, życzliwość i światło.

Pieczęć Gminy

pieczecgminy

Koło o średnicy 30-35 mm. W otoku napis „GMINA IGOŁOMIA – WAWRZEŃCZYCE”,
podstawy wyrazów „IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE” skierowane do środka pieczęci.
W środku pieczęci godło z herbu gminy.

Położenie

Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce położona jest w województwie małopolskim na wschód od Krakowa wzdłuż drogi krajowej nr 79 Kraków-Sandomierz. Gmina od zachodu graniczy z Krakowem, od północy z gminami Koniusza, Proszowice, od wschodu z gminą Nowe Brzesko. Południowa granicę gminy stanowi Wisła na długości 14 km, za rzeką Gmina Niepołomice.

igolomia

Gmina rolnicza

Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce to gmina typowo rolnicza, o rzeźbie terenu falistej, falisto-pagórkowatej i płaskiej. Tereny bardzo korzystne dla potrzeb produkcji rolnej. Obszar ten zbudowany jest ze skał z różnych okresów geologicznych. Najstarszymi utworami geologicznymi są utwory mioceńskie. Zwykle

Najstarszymi utworami geologicznymi są utwory mioceńskie. Zwykle występują na silnych stokach, gdzie skutek rozmycia pokrywy lessowej zostały odsłonięte i stanowią podłoże do tworzenia się gleb brunatnych iłowych i gliniastych. Zajmują one niewielki obszar , bo około 5 ha we wsiach Dobranowice i Rudno Górne. Największy obszar zajmują na terenie gminy utwory lessowe bo około 3347 ha.
Młodymi współcześnie tworzącymi się są utwory holoceńskie – aluwia rzeczne i deluwia. Aluwia rzeczne – powstały poprzez stopniowe nawarstwienie naniesionych przez wody rzeczne części ziemistych , tworząc w dnach dolin rzecznych tarasy. Zajmują obszar około 1688ha, głównie w dolinie rzeki Wisły.

Deluwia – powstały drogą zmywania materiału glebowego ze stoków i zboczy w obniżenia terenu i zajmują obszar około 477ha.
Wśród gruntów ornych duży udział mają gleby pierwszej (798 ha) i drugiej (1338 ha) klasy bonitacyjnej, co stanowi 46,8% ogólnej powierzchni gruntów ornych. Gleby klasy IIIa i IIIb zajmują 1383 ha tj. 34,6% gruntów ornych.
Z całej powierzchni użytków rolnych ok. 3929 ha tj. 63% posiadają właściwe stosunki wilgotnościowe. Zaliczono tu gleby wytworzone z lessów na terenach równych. Są to gleby najodpowiedniejsze do produkcji rolnej. Niewielki obszar, bo około 161 ha tj. 3% ogólnej powierzchni użytków rolnych zajmują gleby o okresowym niedoborze wilgoci, która w znacznym stopniu ogranicza możliwości produkcyjne gleb, zwłaszcza w latach suchych o niekorzystnym rozkładzie opadów.

Struktura rolna:
Powierzchnia ogólna gminy: 6 259 ha
w tym użytki rolne: 4 680 ha
Grunty orne: 4 279 ha

Na gruntach ornych prowadzona jest produkcja następujących upraw:

– warzywa                    2 560 ha
– zboża                        1 140 ha
– ziemniaki                   200 ha
– okopowe pastewne   60 ha

Informacje ze strony www.igwa.pl