Gmina Kocmyrzów-Luborzyca Trasa

1 kwietnia 1794 r. Tadeusz Kościuszko wraz ze swoimi oddziałami dotarł przez Mogiłę, Pleszów, Wadów, Kocmyrzów do Luborzycy. Na nocleg dla dowództwa zajęto plebanię kościoła św. oraz sąsiedni dom. Tutaj było miejsce koncentracji wojsk powstańczych. Ze zgromadzonych jednostek Kościuszko sformował dwie dywizje: małopolską pod dowództwem generała Józefa Zajączka (2. Brygada Małopolska Kawalerii Narodowej Jana Ludwika Mangeta, 2. Regiment Pieszy gen. Józefa Wodzickiego, 3. Regiment Pieszy gen. Mikołaja Czapskiego) oraz wielkopolską pod dowództwem gen. Antoniego Madalińskiego, awansowanego do stopnia generała majora (1. Brygada Wielkopolska Kawalerii Narodowej Madalińskiego, 4 Pułk Straży Przedniej, 6 Regiment Pieszy płk Macieja Szyrera, 7 Regiment Pieszy). Artylerią dowodził Kazimierz Małachowski. Jan Ludwik Magnet otrzymał stopień brygadiera 2. brygady małopolskiej. Wicebrygadierem tej brygady został mjr Piotr Jaźwiński, zaś majorem Stefan Morgulec oraz Ignacy Zborowski. Następnego dnia, 3 kwietnia, ogłoszono jeszcze dalsze awanse w brygadzie pierwszej wielkopolskiej. Wicebrygadierem został Michał Piotrowski, na stopień majora awansowali: Jan Chmielowski i Stanisław Obertyński, a porucznikiem został Andrzej Piotrowski. Wojsko Kościuszki pod Luborzycą liczyło około 4000 żołnierzy z 12 działami. Miejscowość tą oddziały powstańcze opuściło rankiem 3 kwietnia 1794 roku.

Teren gminy był miejscem wydarzeń związanych z kolejnymi polskimi zrywami niepodległościowymi. W pierwszych dniach marca 1863 roku dotarł do Goszczy oddział powstańczy generała Mariana Langiewicza. 11 marca 1863 r. w pobliskim punkcie granicznym generał odebrał nominację na stanowisko dyktatora powstania. Na przełomie XIX i XX wieku ważnym lokalnym centrum działalności niepodległościowej był dwór w Goszycach. Tam właśnie zatrzymał się patrol zwiadowczy majora Władysława Beliny-Prażmowskiego w pierwszych dniach sierpnia 1914 r. w przeddzień wybuchu I wojny światowej. W sierpniu 1924 roku odwiedził dwór w Goszycach Marszałek Józef Piłsudski.

W 1968 roku odsłonięto pomnik w pobliżu kościoła parafialnego w Luborzycy, poświęcony pamięci mieszkańców Gminy Kocmyrzów – Luborzyca poległych w walce o Niepodległą Polskę. Na pomniku umieszczony jest napis: Kosynierom 1794, Powstańcom 1863, Partyzantom 1939 – 1945”. W roku 1988 treść napisu na luborzyckim Pomniku uzupełniona została o słowa: „Legionistom i Żołnierzom I i II wojny światowej”. Przez teren gminy przebiega Szlak Kościuszkowski obejmujący wsie: Baranówka, Wysiołek Luborzycki, Wola Luborzycka, Goszyce, Skrzeszowice, Łososkowice.